Algemene voorwaarden

Pedicurepraktijk 232 staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk 232 en de cliënt waarop Pedicurepraktijk 232 deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 

2. Inspanningen Pedicurepraktijk 232

Pedicurepraktijk 232 zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk 232 zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicurepraktijk 232 melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk 232 daarvoor € 26,50 ( indien van toepassing vermeerderd met de porto- en administratiekosten) aan de cliënt berekenen.

2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk 232 de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.

3. Pedicurepraktijk 232 zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Pedicurepraktijk 232 op de hoogte stellen.

 

4. Ambulant

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicurepraktijk 232 gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicurepraktijk 232 gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

2. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

 

5. Betaling

Pedicurepraktijk 232 vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

 

 

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk 232 voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan pedicurepraktijk 232 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas. Pedicurepraktijk 232 neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicurepraktijk 232 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk 232 zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

Pedicurepraktijk 232 is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk 232 verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk 232 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk 232 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Garantie

Pedicurepraktijk 232 geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen van Pedicurepraktijk 232 omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicurepraktijk 232 zelf.

 

10. Beschadiging en diefstal

Pedicurepraktijk 232 heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk 232 meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien pedicurepraktijk 232 en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk 232 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit  inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien pedicurepraktijk 232 en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Pedicurepraktijk 232 via Provoet is aangesloten.

 

12. Behoorlijk gedrag en huisregels

1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.

2. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.

4. In de praktijk geldt een rookverbod.

 

13. Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicurepraktijk 232 en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

1. Besmettelijke (huid-) ziekten

2. Griep of ernstige verkoudheid

3. Koorts

4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

 

14. Recht

Op de overeenkomst tussen Pedicurepraktijk 232 en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

De Algemene Voorwaarden. April 2015.

 

De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig

Pedicurepraktijk 232 is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

Privacy Statement

Pedicurepraktijk 232, Assen gevestigd aan Stelmakerstraat 13 E, 9403 VB Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Pedicurepraktijk 232, Assen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk 232, Assen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicurepraktijk 232, Assen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Pedicurepraktijk 232, Assen verwerkt uw persoonsgegevens als grondslag van de overeengekomen behandeling en doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Beroep
- Huisarts
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Pedicurepraktijk 232, Assen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- uw gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
- uw voetklachten
- indien noodzakelijk of wenselijk; foto's van uw voetproblemen 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Pedicurepraktijk 232, Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het maken van een afspraak en inplannen in de agenda
- Het goed en verantwoord geven van een pedicurebehandeling
- Contact met u te kunnen leggen bij wijzigingen
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Administratieve doeleinden zoals factureren van geleverde diensten en producten
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om producten en diensten bij u af te leveren
- Pedicurepraktijk 232, Assen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Pedicurepraktijk 232, Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Pedicurepraktijk 232, Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicurepraktijk 232, Assen) tussen zit.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Pedicurepraktijk 232, Assen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicurepraktijk 232, Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
 
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Pedicurepraktijk 232, Assen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Pedicurepraktijk 232, Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
 • Alle personen die namens Pedicurepraktijk 232, Assen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pedicurepraktijk232.nl
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicurepraktijk 232, Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@pedicurepraktijk232.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Klachten:
Pedicurepraktijk 232, Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens:
Pedicurepraktijk 232, Assen
www.pedicurepraktijk232.nl – info@pedicurepraktijk232.nl
0592-865118

Inwerkingtreding:
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 3 mei 2018